SUPer AKTYWNE POPOŁUDNIE

 

Regulamin uczestnictwa w Wydarzeniu „Super Aktywne Popołudnie” w dniu 26.08.2020 r. na terenie obok plaży Parkowej nad jeziorem Kierskim.

§1

 1. Niniejszy regulamin zawiera zasady uczestnictwa w Wydarzeniu „Super Aktywne Popołudnie” (dalej: Wydarzenie) organizowanej przez Relago spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Krzywińskiej 7, 60-114 Poznań (dalej: Organizator) uwzględniające procedury bezpieczeństwa zastosowane zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: http://relago.pl/super-aktywne-popoludnie/
 3. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania procedur i postanowień niniejszego regulaminu oraz wytycznych obsługi Wydarzenia.

§2

 1. Wydarzenie odbywa się na terenie obok plaży Parkowej nad jeziorem Kierskim. Dojazd we własnym zakresie.
 2. Podczas Wydarzenia Uczestnicy będą mogli wziąć udział w zajęciach:
  • szkolenie SUP z instruktorem
  • pływanie na deskach SUP
  • joga na plaży
  • joga na SUPach
   (dalej: zajęcia)
   po wcześniejszym zapisaniu się na dany blok godzinowy zajęć i opłaceniu biletu.
 3. Deski SUP, wiosła i kamizelki są zapewnione przez Organizatora. Na zajęcia jogi Uczestnicy przynoszą własne maty fitness/maty do jogi.
 4. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 5. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Wydarzeniu za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) i pozostają pod ich opieką.
 6. Uczestnicy biorący udział w zajęciach (pływanie na deskach SUP oraz joga) deklarują brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tych zajęć.
 7. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału w zajęciach.
 8. Osoby pływające na deskach SUP są zobowiązani przypiąć leash do deski oraz mieć na sobie kamizelkę asekuracyjną przez cały przebywania na wodzie.
 9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych ze specyfiką zajęć i zobowiązują się do postępowania według poleceń instruktorów/prowadzących i obsługi podczas całego Wydarzenia.
 10. Osoby korzystające ze sprzętu SUP są zobowiązani zwrócić go w stanie, w jakim go otrzymali oraz do ponoszą odpowiedzialność za jego uszkodzenia, które wynikają z ich winy lub zaniedbania.
 11. Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać wytycznych – zachowanie dystansu społecznego podczas Wydarzenia, dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek w przypadku braku możliwości zachowania dystansu społecznego.

§3

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie Organizatorowi niezbędnych danych osobowych i kontaktowych
  w celu realizacji obsługi Wydarzenia oraz w związku z wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zebrane dane zostaną przekazane właściwym służbom sanitarnym, co usprawni działanie tych służb w zakresie informowania o potencjalnym zagrożeniu zakażeniem.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie do 30 dni od zakończenia realizacji Wydarzenia.
 4. Administratorem danych osobowych jest Relago sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krzywińskiej 7. W przypadku pytań prosimy o kontakt: 515 090 305
 5. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na publikację jego wizerunku przez Organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć  oraz  nagrań  video  wykonanych  podczas Wydarzenia w celach informacyjnych oraz marketingowych.

§4

 1. Uczestnik oświadcza, że według jego wiedzy w momencie uczestnictwa w Wydarzeniu nie jest zakażony wirusem Sars-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym oraz nie miał kontaktu z osobami
  z potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-COV-2.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu Wydarzenia Uczestnik nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem, powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.
 3. W trosce o bezpieczeństwo Uczestników, pracownicy obsługi mogą odmówić wstępu na teren Wydarzenia osobom z wyraźnymi oznakami infekcji, takimi jak: uporczywy kaszel, widoczne złe samopoczucie, trudności w oddychaniu lub osobom niestosującym się do zaleceń sanitarnych i mogącym stanowić zagrożenie.